Keeping You posted

With Trusted Zimbabwe News as well as Local and Regional Perspectives.

Uhambo Luka Watson Kwezombusazwe

By Shingirai Vambe

Ndebele

Phezulu kokungalinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa langobandlululo lwemikhuba yomphakathi, abesifazana abakwezombusazwe bahlangana yikucubungulwa kakhulu, kodwa um’meli wephalamende umhlonitshwa wakoBulawayo owebandla le MDC Alliance, uNicola Watson uzimisele ukuvala izikhala ezidalwa lubandlululo lombala langokuba ngowesilisa kumbe owesifazana.

Ukwesaba kanye lokuzikhangelela phansi sekwenza abesifazana abanengi batshiye ezombusazwe, lokhu besekuvulela abesilisa amathuba amanengi kwezombusazwe, sekwaze kwavunyelwana ukuthi sekulezigaba esezibekelwe ukumelwa labesifazana kuphela.

Ingxenye yabesifazana abazimisele ukumelana lomumo wezombusazwe ongahlalisekanga, labadinga inguquko kwezombuso yiyo esese lamabizo kwezombuso.

kwaba lutshwana abaseleyo yingxenye encinyane yabangasibo abomdabu ekwezombusazwe.

ekuhlaziyeni lo nkosazana Watson, uthe yena ukungena kwakhe kwezombusazwe akusikho kokulwela amalungelo abesifazana kuphela, kodwa ngokokuthi abesifazana bebe labameli kwezombusazwe.

uthe njalo, lanxa imithetho yesizwe isithi abesifazana labesilisa balingene, balutshwana abesifazana asebethethe indawo ephalamende, emakhansili, lakuhulumende kuhlanganisela ukusebenzela uhulumende kwezinye izizwe.

kuhambelana lokutshiwo ngu Watson, iphalamende emalangeni ithe ingxenye engafika ku 31.8 percent yabesifazane esizweni isike yangena kwezombusazwe.

“kunengi okusamele kwenziwe ukuze kukhuthazwe abesifazane ukungena kwezombusazwe njengokutshiwo ngumthetho wesizwe, langokwenza ezombusazwe zinike abesifazane amathuba okusebenza kuhle”.

Exoxa ngohambo lwakhe kwezombuso, uWatson ukhale ngomumo wokuthi abakhethiweyo behluleka ukumela umphakathi ephalamende lekhansili.

“umsebenzi okhona mkhulu kakhulu, lanxa amazwi ethu engazwakali. kumele siqhubeke silwela isizwe esingcono sisebenzisa iphalamende lange khansili”.

ngemva kokukhethwa ngo2013 ukuba ahlale ephalamende emela abesifazaza lango 2018 ukuba ngum’meli wephalamende weBulawayo central, uWatson uthi ukukhethwa kwabesifazana bekhethelwa ukuhlala nje ephalamende kumele kumiswe.

Uthi yena akula ncedo ukukhethelwa ukuyahlala nje ephalamende, njengoba kuyabe kungela msebenzi owenzayo, kungangcono ube ngum’meli wephalamende ukuze usebenzele uzulu.

uhulumende weZimbabwe ngo 2013 wethula izihlalo zabesifazane ephalamende, wanikeza amaqembu ezombangazwe amathuba okukhetha abesifazane abamela indawo ezitshiyeneyo, kusenzelwa ukuthi abesifazana babe labameli kwezombangazwe langokuvala izikhala zobumeli babesifazane ephalamende.

“kumele kukhangelelwe kakhulu abameli abakhethwayo ngoba yibo abalomlandu wokumela umphakathi, ukukhula kanye lentuthuko ezigabeni zabo”. kutsho u Watson etshengisela ukuqakathekisa ubumeli bakhe.

Ingakavalwa iphalamende okomnyaka ophelileyo, uwatson wabuza uMinister we Home affairs ukuthi amapholisa esizwe enzani ngokwanda kokwebiwa kwentambo zamagetsi kanye lama transformer.

wengeza esithi, amapholisa esigodlweni sakhe bayakhulelwa ngoba abala mpahla ezikwanileyo ezokusebenzisa.

“Ngaphandle kohlupho lwamanzi, iBulawayo ilolunye uhlupho lokuvalelwa amagetsi ngenxa yokwebiwa kwentambo langokufa kwemitshina e ZPC okwenza amagetsi abe malutshwane”. kutsho uWatson

uWatson utshele iphepha leli ukuthi ngobunengi be Lithium, iZimbabwe kumele itshiyane lokusebenzisa amanzi lamalahle ekuphekeni kwamagetsi nxa abakwezombusazwe bekhangelane lentuthuko.

Watshela njalo iphalamende ukuthi umuyi, uDumiso Dabengwa wayephiwe isithembiso semali engange $5 million labamabhizimusi ababelesifiso sokusebenza lesizwe, kodwa akusaphumelelanga ngenxa yobudlwangudlwangu.

“Ngenxa ka Obert Mpofu akula mpumelelo eyaba khona, labosomabhizimisi ababelemali yentuthuko yesizwe baphuma ezimbabwe. umsebenzi lowu wawuzathuthukisa isizwe ngokulungisa amabattery eminyakeni edlulileyo” kutsho uWatson.

uqhubekela phambili esithi abakwezomusazwe kanenginengi bafuna ukubhadalwa ngosomabhizimusi abavela kwamanye amazwe ukuze bathole ithuba lokwenza amabhimusi abo elizweni. lokhu kubangela ubudlwangudlwangu obusuka bubuyisele phansi intuthuko yeZimbabwe.

ngaphandle kokumela umphakathi ephalamende, uwatson usesebenze lamalunga amanengi besipha usizo kwabadubekayo labangenelisiyo.

Useyenelise ukuncedisa abagcina izintandane esigabeni sakhe ngokubadingela usizo lwemali kanye lokubahlanganisa ukuze basebenzele ndawonye lezakhamizi kanye labamasonto.

“Kuyingxenye yomlandu wami ukufundisa umphakathi ngemisebenzi yabameli bephalamende kanye lekhansili. njalo kuqakathekile ukufundisa abameli abasemahofisini ukusebenzela umphakathi. kuqakathekile ukuthi abakhethwe ukumela abantu baziswe ngomlandu wabo”.

“Kanenginengi ngibona abameli besehluleka ukukhulumisana labantu, ukubisela imibiko evela ephalamende lango kubuza nje okufunwa nguzulu. okhansila ezigabeni behluleka ukwenza uzulu athole amanzi langokuthwalwa kwezibi” uWatson uyatsho.

“Isicelo sami kuhulumende kanye lekhansili yesigodlweni sakoBulawayo, yikuthi bakhangelisise imigwaqo yemalokitshini, imigelo yamanzi, lamagodi emigwaqweni. eminye imigwaqo ayisadluleki ngenxa yezulu, njalo ezinye indawo zisuka zibe lempopoma kubangelwa yikuswelakala kwemigelo enelisa ukulahla amanzi”.

uWatson uthi yena inhlupho ezisezimbabwe zehlukene, nxa ekhangelane le Bulawayo zinengi inhlupho okumele zikhangelisiswe.

IBulawayo ngeyinye yezigodlo ezinkulu esizweni, ingeyesibili ngemva kweHarare, njalo yiyo eyayilamabhizimisi amanengi elizweni, kodwa kathesi ingxenye engaba yi 90% yamabhizimisi lemitshina akusasebenzi osekudale abanengi ukuthi bathuthe bayedinga imisebenzi emzansi Africa.

IComfederation of Zimbabwe Industry (CZI) itshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka ka 2000 akukabi labosomabhizimisi abacacayo abavela kwamanye amazwe bezothuthukisa ilizwe, njalo iZimbabwe isisalele emuva kakhulu ngenxa yokuwa komkhonomi kanye lendubo zombusazwe.

“Sesilendawo zokugcinela inyamazana le ndlovu ezimhlophe ezindaweni ezazisaziwa ngokuletha intuthuko elizweni kanye lemali langemisebenzi, konke lokhu kungenxa yamaphutha kwezombusazwe.

sikhangelane lendubo ngaphambilini kwabasakhulayo, njengoba kungasela misebenzi eletha imali elizweni.

“ukufundiswa nguhulumende kwamanye amazwe akuncedi uzulu, kunengi okwenza singenelisi ukugcwalisa imisebenzi esiyaziyo ngenxa yokuswelakala kwemali, imitshina kanye lezindawo zokusebenzela elizweni lethu, yikho okwenza sibe labantu abanengi abathengisa ezitaladeni” kutsho uWatson

Okwenzakala emzansi Africa kanye lakwamanye amazwe agombolozele iZimbabwe kutshengisela ukthi iZimbabwe isilahlekelwe ngabantu abanengi kakhulu, lamabhizimusi amanengi asehlangana lohlupho lokuthola abantu, ngoba abanengi sebezenzela amabhizimusi abo lokuthengisa ezitaladeni.

‘Kanenginengi sizwa kuthiwa abantu beZimbabwe badala amacala amakhulu kwamanye amazwe. kutshengisa ukuba impilo ayikholula kwamanye amazwe. njalo amapholisa lamabutho esizwe yinengi labantu asebebamba abantu inkunzi, okutshengisa njalo amaphutha ezombusazwe kanye lokungeneli komholo otholwa yizisebenzi zeZimbabwe”.

Njengoba kusagcwele abesilisa ezigabeni zombusazwe, uzulu labosomabhizimusi bakhangelele ukuthi ilizwe lethu linanze i 50-50 yobumeli babesilisa labesifazana kwezombusazwe ukuze bamele isizwe seZimbabwe ngokulingeneyo.