Keeping You posted

With Trusted Zimbabwe News as well as Local and Regional Perspectives.

Ukhetho lwama By-elections Luyafunakala, Lusemthethweni Kodwa Kalulancedo

By Shingirai Vambe

Ndebele

Ukuphuza kokwenziwa kokhetho lwama by-elections kanye lokwethulwa kwamalanga ngumongameli ngehola letshumilanye lethuba lephalamende sekulethe ukungahlaliseki kanye lokufaka ilizwe esimeni esingalunganga nxa sikhangela ukubuswa kukazulu.

Amabandla azimeleyo akhangelana lokukhethwa kwabameli bezombusazwe kanye lamahlabezulu agoqela amabandla aphikisayo atshengise ukungathakazeleli ukuphuza kukamongameli ukwazisa amalanga okhetho, kusenjalo, Izimbabwe Electoral Commission (ZEC) isiphinde okwesibili kusukela ku 2018 ukulinga uzulu ngokumemeza amanga mayelana lenombolo zabantu ababhalisa ukuvota kumnyaka ka2021.

Isaziso seZEC sesitshiye amabandla aphikisayo kanye lozulu bezibuza ukuthi iZEC isebenza izimele yodwa ukwenza umsebenzi wayo kumbe hatshi.

maduze nje, okhuluma emele iZEC utshele iphepha leli ukuthi balenhlupho zokuthola imali yokuthi bafundise uzulu mayelana lokhetho njalo kwezinye izikhathi bebesehluleka ukuphedula.
I Election Resource Centre (ERC) ithe yona umumo okhona kathesi kanye lokuphuza ukumemeza insuku zokhetho kwenza ukhetho lungabi loncedo.

“ukhetho kumele lwenziwe kungakadluli amalanga angu 90 ngemva kokuba isihlalo singaselamuntu, ilanga lokhetho kumele limenyezwe. uma ukhetho seluzakwenziwa sekusele inyanga ezintathu kusiya kweziyisithupha ukuthi kube lokhetho lwabakhokheli belizwe, ukhetho lolo luyabe lungasela ncedo” kutsho uSolomon Bobosibunu Musaka.

“Isizatho sokuthi iERC iye emadale ngesokuthi sekweqwe imithetho, yebo kusemthethweni njalo kumele kwenziwe kodwa akulancedo” uyengezelela.

Ukumiswa kokhetho lwama by-elections kumele kulwiswe, kusemthethweni ukukwenza lokho,kumele sikwenze lokho njalo indawo ezingela bameli kwakumele zenzelwe ukhetho ngesikhathi esibekiweyo emthethweni.
“ukubiza ukhetho kuqakathekile ukuze kwethulwe inguquko ekuhanjisweni kokhetho, obekuvele kucelwa ngamabandla ehlukeneyo , lokhu kugoqela ukuguqulwa kwendlela zokuvota, ugwalo lwabakhethayo, ukuvulelwa kwentathelizindaba, ukufundisa ngokhetho kanye lokubhalisa ukuvota” (biometric voter registration) kutsho uMusaka.

I Zimbabwe Election Support Network (ZESN) itshele i post on Sunday ukuthi ayihlalisekanga ngenxa yemithetho ekhangelane ngesikhathi okwavalwa ngaso ugwalo lwabazakhetha ngaphambilini kokhetho.

“Kuyazwisiseka ukuthi ugwalo lwabazakhetha kumele luvalwe kusese lesikhathi sokuthi lucutshungulwe ukuze abazakhethwa bakhethwe ngabantu ababhalisileyo” kutsho iZESN. ibandla elihlola ukhetho lilensolo ngesimo esithethwe yiZEC kwababhalise ngo 2021.

Ibandla elikhangelana lezokhetho licela uhulumende leZEC ukuthi bavulele ukubhalisa ukukhetha ebantwini abasezigabeni ezizakuba lokhetho.

Impumela ka2021 eyokubhalisa kweZEC okwakuqala lokwesibili yatshiya abantu belensolo ngemva kokuba amabandla azimeleyo abeseveza inombolo ezitshengisa ubunengi babantu ababasizayo ukubhalisa ukukhetha, inombolo zabo zifika ku 9 971 njalo zitshiyene lezeZEC ezifika ku 2 971.

Umongameli weZimbabwe Socio-Economic Democrats (ZSD) uNkosikhona Ndlovu uthe yena kungangcono amabandla aphikisayo atshiyane lalolukokhetho ngenxa yokuthi iZEC yehlulekile ukuhlela kuhle ukubhalisa kwabakhethayo, okuzavimbela inengi labantu obekumele bakhethe okokuqala ilungelo labo lokuvota.

“Kusegcekeni ukuthi abasakhulayo sebetshontshelwe ilungelo labo lokuzikhethela abameli babo njengokutshiwo ngumthetho welizwe othi, ilizwe kumele linanze ukuthi wonke umuntu webanga elenelayo, okutsho ukuthi uzulu wonke uyavunyelwa ukubhalisa ukukhetha” kutsho uNdlovu.

IZSD ithe njalo kulokusetshenziswa kwamandla okungalunganga njalo inkokheli zikhetha imithetho ezifuna ukuyilandela, amanye amabandla abesaliswa ukwenza ezombusazwe kodwa iZanu Pf ibiqhubeka ngenhlelo zayo inganaki imithetho ye lockdown ebimise ama by-elections
“njenge ZSD simangaliswa yikuthi iZEC ayikhulumi lutho ngabavota bekwamanye amazwe okukhona emthethweni kodwa ithi isilungele ukhetho lwenkokheli zesizwe oluka 2023.

“Kunjalo ke sicela amabandla ezombusazwe ukuthi atshiyane lokhetho olubiza imali engange $1.5 billion olwama by-elections olubekwe mhlaka 26 march njalo alwise ukuba kuguqulwe indlela zokuhlelwa langokuhanjiswa ngazo ukhetho, kuguqulwe imithetho yokuvota ukuze zihambelane lomthetho welizwe, iZEC isebenze izimele yodwa njalo kuphendukiswe uhlelo lokuhambela abantu ukuyababhalisa ukuvota (mobile voter registration) ukuze uzulu enelise ukubhalisa ukukhetha” kwengezelela uNdlovu.
Ukwengezelela kulokhu, abagogekileyo labo bacela ukungabandlululwa, lokuphathwa ngobuntu enhlelweni zokubhalisa ukuvota, ngoba batshiywa eceleni.

Izakhamizi ezilutshwana ezeManicaland zitshele ipost on Sunday ukuthi bayalelwa ukungena emahofisini eZEC eZimbabwe ukuyabhalisa ukuvota ngenxa yesimo sabo, kunjalo bacela ukuthi abeZEC bahambe ezigabeni besiyabhala abagogekileyo ukuze labo bathole ithuba lokukhetha abaliphiwa ngumthetho weliwze.